Tel: 0683793691

E-mail: info@tmhservice.nl

Keuring

VEELGESTELDE VRAGEN

· Is de heftruckkeuring verplicht?
· Hoe vaak moet een keuring worden uitgevoerd?
· Hoe is de regelgeving omtrent het binnen werken met heftrucks met verbrandingsmotoren?
· Waaraan moet een heftruck voldoen die op de openbare weg rijdt?

IS DE HEFTRUCKKEURING VERPLICHT?

Het periodiek keuren is op grond van de Arbo-regelgeving verplicht. Artikel 7, lid 4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, wordt gekeurd". Dit geldt dus niet alleen voor heftrucks, maar ook voor andere mobiele interne transportmiddelen.

 

HOE VAAK MOET EEN KEURING WORDEN UITGEVOERD?

De ondergrens voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor heftrucks is tenminste 1 keer per jaar. In de Arbo-regelgeving is niet precies voorgeschreven met welke frequentie een arbeidsmiddel moet worden gekeurd omdat dit afhangt van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik. Om te kijken of vaker dan 1 keer per jaar moet worden gekeurd kan de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (laten) uitvoeren.

 

HOE IS DE REGELGEVING OMTRENT HET BINNEN WERKEN MET HEFTRUCKS MET VERBRANDINGSMOTOREN?

De Arbeidsinspectie heeft het gebruik van dieselheftrucks tot 4000 kg draagvermogen in halfopen en gesloten ruimtes verboden. Trucks met meer dan 4000 kg draagvermogen moeten zijn voorzien van een roetfilter.

<4000 kg draagvermogen Als de Arbeidsinspectie constateert dat een bedrijf een dieselheftruck in een gesloten ruimte heeft rijden, treedt er een overgangsperiode in werking. Binnen een halfjaar dient de truck te worden vervangen. Tot het moment van vervanging dient een roetfilter in combinatie met een katalysator geplaatst te worden om de blootstelling aan emissies te beperken. LPG-vorkheftrucks zijn nog wel toegestaan in halfopen en gesloten ruimtes. De

trucks dienen te worden voorzien van een uitlaatgaskatalysator. Ook moet er worden gezorgd voor adequate ventilatie. Bij het gebruik van LPG-trucks moet een blootstellingsbeoordeling van de uitlaatgassen CO en NOx worden gemaakt, op grond waarvan zo nodig maatregelen genomen moeten worden om de concentraties van deze gassen te reduceren.

>4000 kg draagvermogen Voor dieseltrucks met een hefvermogen van meer dan 4000 kg en in situaties waar vervanging door elektrisch of LPG-aangedreven trucks niet mogelijk is, moeten technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen. De uitstoot van emissies in besloten ruimten moet in dat geval worden voorkomen of ten minste met 70% worden gereduceerd. Dat laatste kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een katalysator, roetfilter en roetwasser. Na de maatregelen moet de blootstelling (opnieuw) worden beoordeeld. Op de beoordeling van de blootstelling is overigens (nog) geen handhavingstraject gestart.

 

WAARAAN MOET EEN HEFTRUCK VOLDOEN DIE OP DE OPENBARE WEG RIJDT?

Zodra men met een heftruck over de openbare weg gaat rijden, is het Reglement Voertuigen van toepassing. Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen. Aanpassingen Voertuigen die onder het Reglement Voertuigen vallen en die maar met een beperkte snelheid kunnen rijden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk: -Aan de voorkant dienen er twee lampen met zowel dimlicht als stadslicht gemonteerd te zijn. -Aan de voor -en achterzijde zijn richtingaanwijzers verplicht. -Er dienen waarschuwingsknipperlichten (alarmlichten) aanwezig te zijn. -Er dient een speciale rood reflecterende driehoek met geplatte hoeken te zijn gemonteerd. Deze driehoek dient bevestigd te worden aan de achterzijde (in het midden dan wel links van het midden), op een hoogte die minimaal 35 cm is en maximaal 90 cm. -Op de achterkant behoren zich twee achterlichten, twee stoplichten en tenminste twee reflectoren te bevinden. -Als de heftruck langer is dan zes meter moet hij ook nog uitgerust zijn met extra richtingaanwijzers en oranje reflectoren aan de zijkanten. -Verder dienen uitstekende delen (b.v. de vorken) verwijderd dan wel afgeschermd te worden.

Let op: Niet verplicht zijn dus een zwaailicht en een 25 km/h plaat aan de achterzijde! Dit gaat pas een rol spelen bij ladingen breder dan 2,55 meter.

Snelheid en leeftijd De max. snelheid op de openbare weg is 25 km/h en de minimumleeftijd van de chauffeur is 18 jaar (NB.: in een werksituatie waarbij effectief toezicht is van een ervaren collega, ouder dan 18 jaar, is de minimum leeftijd van een chauffeur 16 jaar).

Rijbewijs Voor het besturen van een heftruck op de openbare weg zijn geen wettelijke vaardigheidseisen dan wel een rijbewijs verplicht. De werkgever is verantwoordelijk, dat de medewerker die met een heftruck op de openbare weg rijdt over specifieke deskundigheden beschikt.